เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดยภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562ณ สำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tst9.science.cmu.ac.th