ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง                      

 

(ร่าง TOR)                                                                                                      ประกาศสัญญา

ประกาศราคากลาง                                                                                           ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e – market)

ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)

                                                                                               ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

  วิธี ดาวน์โหลด วันที่
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมาส์ปากกา วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมาส์ปากกา 9 ตุลาคม 2560
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาปละปรับปรุงเว็บไซต์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 15 กุมภาพันธ์ 2561
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 23 มีนาคม 2561
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องโปรเจคเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องโปรเจคเตอร์ 23 มีนาคม 2561
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ 4 มิถุนายน 2561
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 มิถุนายน 2561
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงาน 11 มิถุนายน 2561
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 11 มิถุนายน 2561
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 11 มิถุนายน 2561
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Printer วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Printer 21 มิถุนายน 2561
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารและวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารและวัสดุสำนักงาน 21 มิถุนายน 2561
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ 21 มิถุนายน 2561
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 21 มิถุนายน 2561
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 8 สิงหาคม 2561
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 8 สิงหาคม 2561
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 สิงหาคม 2561
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Printer สี วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Printer สี 2 กันยายน 2561
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึก Printer วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึก Printer 10 กันยายน 2561
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมสแกนไวรัส วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมสแกนไวรัส 11 กุมภาพันธ์ 2562
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมดาวน์โหลด วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมดาวน์โหลด 25 กุมภาพันธ์ 2562
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 18 เมษายน 2562
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้น วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้น 13 พฤษภาคม 2562
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ 14 มิถุนายน 2562 
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริษัทขนย้าย วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริษัทขนย้าย 14 มิถุนายน 2562 
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริษัทติดตั้งโปรเจคเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริษัทติดตั้งโปรเจคเตอร์ 14 มิถุนายน 2562 
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริษัททำความสะอาด วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริษัททำความสะอาด 14 มิถุนายน 2562 
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ 14 มิถุนายน 2562 
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออ่างล้างจาน วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออ่างล้างจาน 1 กรกฎาคม 2562
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแอร์ 30 กรกฎาคม 2562
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 2 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน2 30 กรกฎาคม 2562
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแท่นวางหนังสือ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแท่นวางหนังสือ 1 สิงหาคม 2562
32. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG1-161002 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG1-161002 19 สิงหาคม 2562
33. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG2-161003 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG2-161003 19 สิงหาคม 2562
34. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG4-161009 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG4-161009 19 สิงหาคม 2562
35. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG3-160013 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG3-160013 20 สิงหาคม 2562
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG4-160022 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG4-160022 23 สิงหาคม 2562
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG4-160023 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG4-160023 23 สิงหาคม 2562
38. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 23 สิงหาคม 2562
39. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG4-160021 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ BDC-PG4-160021 6 กันยายน 2562
40. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแอร์ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแอร์ 2 7 พฤศจิกายน 2562
41. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดซื้อโปรแกรมคอม วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดซื้อโปรแกรมคอม 7 พฤศจิกายน 2562
42. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7 พฤศจิกายน 2562
43. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมีกพิมพ์ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อหมีกพิมพ์ 20 พฤศจิกายน 2562
44. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 4 ธันวาคม 2562
45. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ BDC-PG3-161007 วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ BDC-PG3-161007 23 สิงหาคม 2562
46. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์ 20 กุมภาพันธ์ 2563
47. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ 20 กุมภาพันธ์ 2563
48. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้น วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้น 2 มีนาคม 2563
49. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 8 มิถุนายน 2563
50. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ External Hard Drive วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ External Hard Drive 13 กรกฎาคม 2563
51. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อไส้กรองน้ำดื่ม วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อไส้กรองน้ำดื่ม 26 สิงหาคม 2563
52. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคุรุภัณฑ์ในโครงการวิจัย BDC-PG3-163005 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคุรุภัณฑ์ในโครงการวิจัย BDC-PG3-163005 17 สิงหาคม 2563
53. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการวิจัย BDC-PG3-161006 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการวิจัย BDC-PG3-161006 27 สิงหาคม 2563
54. ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคุรุภัณฑ์ในโครงการวิจัย BDC-PG4-161009 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคุรุภัณฑ์ในโครงการวิจัย BDC-PG4-161009 3 กันยายน 2563
55. ประกาศผู้ชนะจัดซือคุรุภัณฑ์ในโครงการวิจัย BDC-PG1-161002 วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะจัดซือคุรุภัณฑ์ในโครงการวิจัย BDC-PG1-161002 27 ตุลาคม 2563
56. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้น วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้น 13 พฤศจิกายน 2563
57. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำรายงานประจำปี 2563 (1) วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำรายงานประจำปี 2563 (1) 2 พฤศจิกายน 2563
58. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำรายงานประจำปี 2563 (2) วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำรายงานประจำปี 2563 (2) 5 พฤศจิกายน 2563