ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง                      

 

(ร่าง TOR)                                                                                                      ประกาศสัญญา

ประกาศราคากลาง                                                                                           ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e – market)

ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)

                                                                                               ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง