ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง                      

 

(ร่าง TOR)                                                                                                      ประกาศสัญญา

ประกาศราคากลาง                                                                                           ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e – market)

ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)

                                                                                               ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

  วิธี ดาวน์โหลด วันที่
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมาส์ปากกา วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมาส์ปากกา 9 ตุลาคม 2560
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาปละปรับปรุงเว็บไซต์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 15 กุมภาพันธ์ 2561
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 23 มีนาคม 2561
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องโปรเจคเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องโปรเจคเตอร์ 23 มีนาคม 2561
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับ 4 มิถุนายน 2561
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 มิถุนายน 2561
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงาน 11 มิถุนายน 2561
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 11 มิถุนายน 2561
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 11 มิถุนายน 2561
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Printer วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Printer 21 มิถุนายน 2561
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารและวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารและวัสดุสำนักงาน 21 มิถุนายน 2561
12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ 21 มิถุนายน 2561
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 21 มิถุนายน 2561
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร วิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 8 สิงหาคม 2561
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 8 สิงหาคม 2561
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 สิงหาคม 2561
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Printer สี วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Printer สี 2 กันยายน 2561
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึก Printer วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึก Printer 10 กันยายน 2561
ปิดโหมดสีเทา