พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับการมาเยือนของท่านมีชัย วีระไวทยะและคณะ

           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ถึง  15.30 น. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ ท่านมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมและประธานสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พร้อมคณะ

Read more “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับการมาเยือนของท่านมีชัย วีระไวทยะและคณะ”

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อรูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์

              รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา) ได้ให้นโยบายการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงรุกในสถานการณ์ COVID 19 และการดำเนินโครงการวิจัยในวิถีปกติใหม่ (New Normal) ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นผู้นำเสนอโครงการวิจัย

Read more “การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อรูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์”

โครงการวิจัย: การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อคืนชีวิตพญาแร้งกลับสู่ระบบนิเวศของไทยและภูมิภาค

                 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) ฝ่ายทุนวิจัย สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สบจ.)  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับคณะนักวิจัย จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการวิจัย: การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อคืนชีวิตพญาแร้งกลับสู่ระบบนิเวศของไทยและภูมิภาค Use of Omics Technologies for Resurrection of Asian King Vultures Sarcogyps calvus (Scopoli, 1786) into Thailand and Regional Ecosystems วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more “โครงการวิจัย: การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อคืนชีวิตพญาแร้งกลับสู่ระบบนิเวศของไทยและภูมิภาค”

กิจกรรม “ตามหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกัน”

                         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิธรรมชาติศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม “ตามหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกัน” ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผักแพรว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Read more “กิจกรรม “ตามหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกัน””

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติ แก่นักวิจัย

                 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติ แก่นักวิจัย เมื่อวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

Read more “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติ แก่นักวิจัย”

ศึกษาพรรณไม้เพื่อให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

                  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ (ATRC) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC) และสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้คณะทำงานโดยการนำของ ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย ดร.พรชัย กลัดวงษ์ และนายพงศกร คุณาสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท ได้จัดกิจกรรมศึกษาพรรณไม้เพื่อให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562

Read more “ศึกษาพรรณไม้เพื่อให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์”

โครงการ Thailand Youth Voices for Biodiversity

             เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ UNDP (United Nations Development Programme), Global Youth Biodiversity Network Southeast Asia, The Biodiversity Finance Initiative และ Thailand Youth Biodiversity Network ร่วมกันจัดโครงการเสียงแห่งรักษ์จากเยาวชน เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Thailand Youth Voices for Biodiversity) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเพิ่มความตระหนัก ให้ความรู้ สนับสนุน และผลักดันให้เยาวชนการยเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนแผนงานและเป้าหมายด้วนความหลากหลายทางชีวภาพ 2. เพื่อขยายปฏิสัมพันธ์ของการรายงานและนโยบายทั้งระดับประเทศและนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เข้าถึงเยาวชนมากขึ้น และ 3. เพื่อเปิดพื้นที่ในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเยาวชนเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Read more “โครงการ Thailand Youth Voices for Biodiversity”