การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10 (TST 10)

                 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้

Read more “การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10 (TST 10)”

การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบนิเวศหญ้าทะเล ผืนป่าใต้น้ำ คุณค่าและความสำคัญ”

                       ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบนิเวศหญ้าทะเล ผืนป่าใต้น้ำ คุณค่าและความสำคัญ” ในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย รศ. ดร.อัญชนา ประเทพ (ผอ.สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), คุณสันติ นิลวัตน์ (ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง), คุณภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ (ผู้ประสานงานมูลนิธิอันดามัน), ดร.เอกลักษณ์ รัตนโชติ (สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), คุณปิยะลาภ ตันติประภาส (สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และคุณจันทร์มณี ปัญญาไว (นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

Read more “การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบนิเวศหญ้าทะเล ผืนป่าใต้น้ำ คุณค่าและความสำคัญ””

การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “พืชสกุลชมพู่ของไทยจากวันวาน ถึง วันนี้”

                ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “พืชสกุลชมพู่ของไทยจากวันวาน ถึง วันนี้” ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร เรืองสว่าง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Read more “การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “พืชสกุลชมพู่ของไทยจากวันวาน ถึง วันนี้””

การเสาวนาออนไลน์ เรื่อง เห็ด : การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต

             ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “เห็ด : การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง อาจารย์และนักวิจัยราวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ดร.นครินทร์ สุวรรณราช นักวิจัยราวิทยา สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.จตุรงค์ คำหล้า นักวิจัยราวิทยา สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวธิติยา บุญประเทือง นักวิจัยราวิทยา ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read more “การเสาวนาออนไลน์ เรื่อง เห็ด : การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต”

โครงการ Bio-Div Hack : โมเดลพัฒนาเพื่อภูมิปัญญาฐานชีวภาพ

              ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงาน “Bio-Div Hack: โมเดลพัฒนาเพื่อภูมิปัญญาฐานชีวภาพ” และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นไทย” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 18.00 – 21.00 น. พร้อมปฐมนิเทศน้องๆ เยาวชนทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบการประกวดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแผนการจัดการ ความหลายหลายทางชีวภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการริเริ่มจากเยาวชน

Read more “โครงการ Bio-Div Hack : โมเดลพัฒนาเพื่อภูมิปัญญาฐานชีวภาพ”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ: การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายและกำหนดกรอบทิศทางงานวิจัยด้านธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ถ้ำเขาหินปูน

           เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ: การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายและกำหนดกรอบทิศทางงานวิจัยด้านธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ถ้ำเขาหินปูน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายและสร้างทีมวิจัยที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมศรีภีฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

Read more “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ: การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายและกำหนดกรอบทิศทางงานวิจัยด้านธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ถ้ำเขาหินปูน”

Biodiversity Conservation and Utilization in the New Normal Pathway Conference: Taxonomy and Systematics in Thailand (TST New Normal) การประชุมวิชาการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย

              ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติภายใต้การระบาดของโคโรนาไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเรื่องราวของความหลากหลายทางชีวภาพโดยแท้ จะเห็นว่ามนุษย์กำลังถูกควบคุมโดยจุลชีพ ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากมนุษย์เองจากผลการวิเคราะห์วิจัย ดังนั้นทุกคนต้องยอมรับว่าวิถีปกติที่เราดำเนินชีวิตกันมาหลายศตวรรษแบบมีวิวัฒนาการจะเปลี่ยนเป็นวิถีใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งเรื่องของวิถีชีวิตปกติที่ยังคงอยู่ภายใต้กระบวนการทางวิชาการ การเรียน การศึกษา ตลอดจนการวิจัย ชีวิตต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคน โลกจึงวอนให้ทุกคนได้กลับไปทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต แล้วดูว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์ดาวเคราะห์ดวงนี้ให้เป็นที่อาศัยของชีวิตที่มีการพึ่งพากันอย่างกลมกลืนตราบจนชีวิตมีวิวัฒนาการไปกับอายุของโลกได้อย่างไรต่อไป

Read more “Biodiversity Conservation and Utilization in the New Normal Pathway Conference: Taxonomy and Systematics in Thailand (TST New Normal) การประชุมวิชาการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย”

สำรวจพื้นที่ประเภทถ้ำเขาหินปูนเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทถ้ำเขาหินปูนของจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) บนความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์

              เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 ทีมนักวิจัย อ.ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ลงสำรวจพื้นที่ประเภทถ้ำเขาหินปูนเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทถ้ำเขาหินปูนของจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) บนความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์

Read more “สำรวจพื้นที่ประเภทถ้ำเขาหินปูนเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทถ้ำเขาหินปูนของจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) บนความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์”

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์

                ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์ แก่ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ, อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ที่จะได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา นั้นจะต้องมีผลงานที่ใช้ศิลปวิทยาเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เนื่องจากเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

Read more “ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตัวอย่างความสำเร็จศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”

             กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia: CESRA) เพื่อรองรับการทำงานวิจัยของนักวิจัยและขับเคลื่อนงานด้านวิชาการและแนวปฏิบัติด้านการจัดการดินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ในการบริหารดำเนินงานของศูนย์ฯ และร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตัวอย่างความสำเร็จศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Read more “บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตัวอย่างความสำเร็จศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ””