สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติ แก่นักวิจัย

                 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติ แก่นักวิจัย เมื่อวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

Read more “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติ แก่นักวิจัย”

ศึกษาพรรณไม้เพื่อให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

                  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ (ATRC) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC) และสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้คณะทำงานโดยการนำของ ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย ดร.พรชัย กลัดวงษ์ และนายพงศกร คุณาสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท ได้จัดกิจกรรมศึกษาพรรณไม้เพื่อให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562

Read more “ศึกษาพรรณไม้เพื่อให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์”

Bangkok Wild Watch 2019 @Rot Fai Park

                 กิจกรรม  “Bangkok Wild Watch 2019 @ Rot Fai Park” สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ กับมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 12.00 น.  ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

Read more “Bangkok Wild Watch 2019 @Rot Fai Park”

โครงการ Thailand Youth Voices for Biodiversity

             เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ UNDP (United Nations Development Programme), Global Youth Biodiversity Network Southeast Asia, The Biodiversity Finance Initiative และ Thailand Youth Biodiversity Network ร่วมกันจัดโครงการเสียงแห่งรักษ์จากเยาวชน เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Thailand Youth Voices for Biodiversity) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเพิ่มความตระหนัก ให้ความรู้ สนับสนุน และผลักดันให้เยาวชนการยเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนแผนงานและเป้าหมายด้วนความหลากหลายทางชีวภาพ 2. เพื่อขยายปฏิสัมพันธ์ของการรายงานและนโยบายทั้งระดับประเทศและนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เข้าถึงเยาวชนมากขึ้น และ 3. เพื่อเปิดพื้นที่ในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเยาวชนเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Read more “โครงการ Thailand Youth Voices for Biodiversity”

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9

 การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดยภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562ณ สำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more “การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9”

Snails & Millipedes: They are so cute

                   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม Snails & Millipedes: They are so cute เมื่อ วันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง จ. ชลบุรี

Read more “Snails & Millipedes: They are so cute”

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ

              งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more “งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ”

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

             งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก 310 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read more “งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้”

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ถนนประชาสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Read more “งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

          งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

Read more “งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก”