งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

             งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก 310 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

             ทั้งนี้ศูนย์ฯ และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดเสวนา เรื่อง งานศึกษาธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศในฐานะการให้นิเวศบริการ ผลกระทบต่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งวิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ บำรุงศรี โดยการเสวนาในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศทางธรรมชาติได้ให้บริการทางนิเวศวิทยา (ecosystem services) มากมาย ซึ่งมนุษย์ก็ได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการในด้านต่าง ๆ มากมาย ผู้คนส่วนใหญ่มักจะทราบเกี่ยวกับนิเวศบริการเฉพาะด้านที่มนุษย์ได้รับประโยชน์โดยตรงเท่านั้น เช่น เป็นแหล่งอาหาร หรือแหล่งวัตถุดิบ แต่มีเพียงส่วนน้อยที่ทราบว่าระบบนิเวศนั้นยังให้บริการทางนิเวศแก่มนุษย์โดยอ้อมด้วยเช่นกันดังนี้

  1. ระบบนิเวศหญ้าทะเล (เสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ)

ระบบนิเวศหญ้าทะเลให้บริการทางนิเวศวิทยาโดยตรงแก่มนุษย์ เช่น เป็นแหล่งหาอาหารให้แก่ชุมชนในพื้นที่โดยการเข้าไปทำประมงและเก็บสัตว์น้ำเช่น หอยชักตีน หรือปลิงทะเล และบริการทางนิเวศวิทยาโดยอ้อมที่ระบบนิเวศหญ้าทะเลให้แก่มนุษย์ ได้แก่ เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนให้แก่สัตว์น้ำด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ช่วยดักจับตะกอนในมวลน้ำด้วยโครงสร้างของใบที่มีหลากหลายแบบ ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยระบบรากและลำต้นใต้ดินที่ซับซ้อน ช่วยลดปริมาณคาร์บอนและกักเก็บคาร์บอนลงสู่ตะกอน เป็นแหล่งอนุบาล และแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิด รวมไปถึงสัตว์ทะเลหายากเช่น เต่าทะเลแลพะยูน

ทั้งนี้ปัญหาที่พบและภัยคุกคามต่อระบบนิเวศหญ้าทะเลในปัจจุบันนี้ ได้แก่ การเข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งหญ้าทะเลมากเกินไป เช่น การเก็บสัตว์น้ำในปริมาณที่มากเกินพอดี (over fishing) ด้วยมีแนวความคิดที่ว่าสัตว์น้ำไม่มีวันหมดไป ซึ่งส่งผลกระทบทำให้สัตว์น้ำเติบโตไม่ทันต่อความต้องการ ทำให้มีการจับสัตว์น้ำในขนาดที่เล็กมากเกินไป และอาจะทำให้มีปริมาณสัตว์น้ำลดน้อยลงหรืออาจสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ก็เป็นได้

  1. ระบบนิเวศป่าชายหาด (เสวนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ)

ป่าชายหาดเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะใกล้เคียงกับป่าพรุแต่ค่อนข้างโปร่ง และอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากกว่าป่าชายเลน โดยพืชสามารถปรับตัวให้รับกับแรงลมทนต่อความเค็มของไอทะเล และต้านทานต่อความแห้งแล้งได้ดี พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ สนทะเล หูกวาง ปอทะเล กระทิง ฯลฯ ในด้านนิเวศบริการแล้ว พบว่าป่าชายหาดมีการให้นิเวศบริการต่าง ๆ มากมาย เช่น ช่วยดักทรายให้ทับถมเพิ่มขึ้นและทำให้สันทรายสูงขึ้น ช่วยลดความแรงของกระแสลมพายุที่เข้ามาปะทะชายฝั่ง ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ช่วยป้องกันการกัดเซาะพื้นผิวหาดทรายเนื่องจากแรงกระทำของลมและฝน รวมไปถึงช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลอีกด้วย

เนื่องจากสภาพป่ามีลักษณะแห้งแล้งและโปร่ง อีกทั้งไม้ยืนต้นในป่าชายหาดยังให้ผลผลิตทางเนื้อไม้ต่ำ และไม่ค่อยทีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากนัก จึงทำให้ป่าชายหาดเป็นระบบนิเวศหนึ่งซึ่งถูกละเลยไปทั้งในการจัดการ และในการอนุรักษ์ ยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ป่าชายหาดอีกหลายแห่งถูกทำลายและเปลี่ยนสภาพไป เนื่องจากถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับระบบนิเวศป่าบกอื่นๆ

  1. ค้างคาว (เสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ บำรุงศรี)

ปัจจุบันค้างคาวหลายชนิด มีแนวโน้มสูญพันธุ์เนื่องจากถูกจับมาบริโภคตามความเชื่อ หรือถูกทำร้าย โดยความเชื่อที่ผิด ๆ ที่คนส่วนใหญ่จะมองค้างคาวในทางลบ และถูกมองว่าเป็นสัตว์ทำลายพืชพันธุ์ของเกษตรกร ซึ่งความเชื่อดังกล่าวสวนทางกับความเป็นจริง เนื่องจากค้างคาวหลายชนิด เช่น ค้างคาวเล็บกุด เป็นตัวการหลักที่ช่วยผสมเกสรให้พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคใต้ไม่ต่ำกว่า 10 ชนิด เช่น สะตอ ลูกเหรียง ทุเรียนบ้าน ทุเรียนพันธุ์ เพกา นุ่น ไม้ลำพู และค้างคาวปากย่นที่ช่วยกำจัดศัตรูพืช โดยการกินแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ และช่วยกินเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งเป็นศัตรูพืชหลักในนาข้าว

ปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อค้างคาวคือการคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวโดยการเข้าไปสร้างวัดในถ้ำหรือแหล่งท่องเที่ยว การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร โดยค้างคาวไปกินแมลงที่ปนเปื้อนสารเคมีทำให้ค้างคาวตายหรือไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ รวมไปถึงการล่าค้างคาวเนื่องจากความเชื่อที่ว่าค้างคาวเป็นศัตรูพืช

ด้วยการไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงการได้รับประโยชน์ของนิเวศบริการที่ได้รับจากระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ นี้เอง จึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และมีการจัดการและการอนุรักษ์ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งการจัดการและการอนุรักษ์ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนั้นอาจส่งผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและบทบาทของสิ่งมีชีวิต จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยชี้ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวของได้เป็นถึงคุณค่าของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติได้อย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศและบทบาทของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่มีสำคัญยิ่งทั้งต่อระบบนิเวศและมนุษย์

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ถนนประชาสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Read more “งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

          งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

Read more “งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก”

จุฬาฯ โชว์หอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลกจากเกือบ 600 ชนิดในประเทศไทย เปิดตัวหนังสือสารานุกรม “หอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย” และแถลงสิทธิบัตรจากการวิจัยและพัฒนาเมือกหอยทากไทยหลายสายพันธุ์สู่อุตสาหกรรมความงาม

หอยต้นไม้  หอยพื้นดิน และหอยทากจิ๋ว
สุดยอดความเชื่อมโยงแห่งวิวัฒนาการ

Read more “จุฬาฯ โชว์หอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลกจากเกือบ 600 ชนิดในประเทศไทย เปิดตัวหนังสือสารานุกรม “หอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย” และแถลงสิทธิบัตรจากการวิจัยและพัฒนาเมือกหอยทากไทยหลายสายพันธุ์สู่อุตสาหกรรมความงาม”

คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA

             

                            คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more “คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA”

Beautiful snails

                ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการซิสเทมาติคส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา จัดกิจกรรม Beautiful snails วันที่ 23-24 มิ.ย. 61 ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี

Read more “Beautiful snails”

The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand

      การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Read more “The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand”

Bangkok Wild Watch 2018 @ Rot Fai Park

                      เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สวนวชิรเบญจทัศ, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ (อพวช.), สำนักอนุรักษ์เเละวิจัยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมอนุรักษ์นกเเละธรรมชาติเเห่งประเทศไทย, กลุ่ม Ecoliteracy & ConservationinAction (ECA) ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเเละสิ่งเเวดล้อม (Siamensis’org), เเละชมรมรักษ์ผีเสื้อ พร้อมกับเหล่าอาสาสมัครร่วมสำรวจชีวิตป่าในเมืองหลวงเพื่อตรวจสุขภาพกรุงเทพ ในงาน “Bangkok wild watch 2018 @ Rot Fai Park – สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ” แบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ กลุ่มสำรวจนก กลุ่มสำรวจไลเคน กลุ่มสำรวจหมวด ก. (กิ้งก่า, กระรอก, กบ) กลุ่มสำรวจสัตว์หน้าดิน (ไส้เดือน, กิ้งกือ, หอย) กลุ่มสำรวจผีเสื้อ แมง แมลงอื่นๆ และกลุ่มสำรวจเหี้ย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ.

Read more “Bangkok Wild Watch 2018 @ Rot Fai Park”

Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting

             เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560   นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมการก่อตั้ง Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting   

            ตัวแทนนักวิจัยที่ทำงานวิจัยทางด้าน หอยและปลาหมึกในประเทศกลุ่มอาเซียนได้จัดการประชุม “The Working Group for the Malacological Society of Southeast Asia” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพ และร่วมสนับสนุนการประชุมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นผู้แทนจาก 8 ชาติอาเซียนรวม 19 คน ได้แก่ผู้แทนจากประเทศบรูไน (1)อินโดนีเซีย (1) ลาว (1) เมียนมาร์ (1) มาเลเซีย (3) ฟิลิปปินส์ (3) สิงคโปร์ (1) และประเทศไทย (8) ทั้งหมดล้วนมาจากมหาวิทยาลัย และสถาบันชั้นนำของแต่ละประเทศที่มีการศึกษาวิจัยด้านสังขวิทยาอย่างโดดเด่น

Read more “Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting”

ปิดโหมดสีเทา