ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมแถลงข่าว “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจำปี 2565 หรือ “TechnoMart 2022”

                   ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมงานแถลงข่าว “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจำปี 2565 หรือ “TechnoMart 2022” ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมี และได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ลิฟวิ่ง ฮอล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Read more “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมแถลงข่าว “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย” ประจำปี 2565 หรือ “TechnoMart 2022””

การตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

        การตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารแถบ นีละนิธิ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

Read more “การตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”

การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “แมลงน้ำในประเทศไทย: งานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์”

                      ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “แมลงน้ำในประเทศไทย: งานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์” ในวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย รศ. ดร.นฤมล แสงประดับ (สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ศ. ดร.ไพโรจน์ ประมวล (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), รศ. ดร.บุญเสฐียร บุญสูง (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), รศ. ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ (สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), รศ. ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ (ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และ รศ. ดร.แตงอ่อน พรหมมิ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

Read more “การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “แมลงน้ำในประเทศไทย: งานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์””

งานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรียร่วมอาศัยกับการนำไปใช้ประโยชน์”

                     ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรียร่วมอาศัยกับการนำไปใช้ประโยชน์” ในวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย ศ. ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ และดร.อัญชลี ฐานวิสัย (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร), รศ. ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถานวิจัยเพื่อความเป็น

Read more “งานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรียร่วมอาศัยกับการนำไปใช้ประโยชน์””

โครงการประชุมสัมมนาแบบผสมผสานในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง”

                    ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดโครงการประชุมสัมมนาแบบผสมผสานในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง” ในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.15 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีสมาชิก สาขาสัตววิทยาและสัตวศาสตร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา), นายวรพงษ สาระรัตน์ (ประมงจังหวัดสกลนคร), ผศ. ดร.ฉัตรชัย ปรีชา (หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย), ผศ. ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา (คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร), ผศ. ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ (ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร), ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล (สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร), อาจารย์ ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), นายเฉลิมศักดิ์ พูลเพิ่ม (สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), นายปิยะ ไชยรักษ์ (แขวงทางหลวงสุราษฎ์ธานี ที่ 1 เลขที่ 5 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานี) และนายสุปัญญา อันเนตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Read more “โครงการประชุมสัมมนาแบบผสมผสานในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง””

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10 (TST 10)

                 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้

Read more “การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10 (TST 10)”

การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบนิเวศหญ้าทะเล ผืนป่าใต้น้ำ คุณค่าและความสำคัญ”

                       ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบนิเวศหญ้าทะเล ผืนป่าใต้น้ำ คุณค่าและความสำคัญ” ในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย รศ. ดร.อัญชนา ประเทพ (ผอ.สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), คุณสันติ นิลวัตน์ (ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง), คุณภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ (ผู้ประสานงานมูลนิธิอันดามัน), ดร.เอกลักษณ์ รัตนโชติ (สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), คุณปิยะลาภ ตันติประภาส (สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และคุณจันทร์มณี ปัญญาไว (นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

Read more “การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบนิเวศหญ้าทะเล ผืนป่าใต้น้ำ คุณค่าและความสำคัญ””

การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “พืชสกุลชมพู่ของไทยจากวันวาน ถึง วันนี้”

                ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “พืชสกุลชมพู่ของไทยจากวันวาน ถึง วันนี้” ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร เรืองสว่าง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Read more “การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “พืชสกุลชมพู่ของไทยจากวันวาน ถึง วันนี้””

การเสาวนาออนไลน์ เรื่อง เห็ด : การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต

             ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “เห็ด : การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง อาจารย์และนักวิจัยราวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ดร.นครินทร์ สุวรรณราช นักวิจัยราวิทยา สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.จตุรงค์ คำหล้า นักวิจัยราวิทยา สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวธิติยา บุญประเทือง นักวิจัยราวิทยา ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read more “การเสาวนาออนไลน์ เรื่อง เห็ด : การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต”

โครงการ Bio-Div Hack : โมเดลพัฒนาเพื่อภูมิปัญญาฐานชีวภาพ

              ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงาน “Bio-Div Hack: โมเดลพัฒนาเพื่อภูมิปัญญาฐานชีวภาพ” และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นไทย” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 18.00 – 21.00 น. พร้อมปฐมนิเทศน้องๆ เยาวชนทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบการประกวดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแผนการจัดการ ความหลายหลายทางชีวภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการริเริ่มจากเยาวชน

Read more “โครงการ Bio-Div Hack : โมเดลพัฒนาเพื่อภูมิปัญญาฐานชีวภาพ”