ตราสัญลักษณ์องค์กร

 

การใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของศูนย์ความเป็นเลิศ

                    สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ได้กำหนดตราสัญลักษณ์ขึ้น และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์อันเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร ซึ่งมีจุดหมายและอุดมการณ์ร่วมกันในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนกำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างมีพลวัต ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทุกศูนย์กำหนดให้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นตราสัญลักษณ์ของศูนย์ โดยสามารถปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมได้ หากแต่ต้องคงเอกลักษณ์ในองค์กรรวมของตราสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้

ความหมายของตราสัญลักษณ์

                    ใบพัดทั้ง 9 เป็นตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว) ที่มีจุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ร่วมกัน ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนกำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างมีพลวัต