สถาบันแกนนำและสถาบันในเครือข่าย

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี