พันธกิจ วัตถุประสงค์ และทิศทางการวิจัย

พันธกิจ

                    การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ในการสร้างผลงานวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาให้เกิดเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรม และผลิตบุคลากรนักวิจัยที่มีความสามารถสูงในการตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ และมุ่งไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำ มีมหาวิทยาลัยร่วมอีกแปดแห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                    พันธกิจหลักของศูนย์ คือ การจัดการให้เกิดกระบวนการทำงานวิจัยร่วมกัน ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานสากล ด้วยการผสมผสานระหว่างความรู้สมัยใหม่ กับภูมิปัญญาที่เป็นมรดกของชาติ  ไปสู่เป้าหมายการปกป้อง ดูแลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย รวมไปถึงของภูมิภาคใกล้เคียงให้มีความมั่นคงยั่งยืน ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ยารักษาโรค การจัดการพื้นที่เพื่อการสันทนาการ     ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของโลกว่าพื้นที่แถบเขตร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ เป็นบริเวณที่ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลินทรีย์ตลอดจนสมุนไพรต่างๆ ที่ชาวตะวันตกนำไปผลิตเป็นยารักษาโรค ก็ล้วนมาจากทรัพยากรชีวภาพในเขตร้อนแถบนี้แทบทั้งสิ้น  หมู่แนวปะการัง ป่าชายเลน ป่าฝน เขาหินปูนที่เป็นประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ มีกำเนิดและผ่านกระบวนการทางวิวัฒนาการมาแล้วนับเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี ล้วนอยู่ในบริเวณนี้ทั้งสิ้น ดังนั้น หากไม่มีการดูแลรักษาโดยใช้ฐานความรู้ที่มาจากการวิจัยอย่างเข้มข้น และมีการนำมาใช้ประโยชน์แบบสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน  ก็จะไม่สามารถรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าเหล่านี้ให้ลูกหลานต่อไปได้

                     พันธกิจที่สอง คือ การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการอนุวัติพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการแบ่งปันและเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างบุคลากรนักวิจัยทุกระดับ จะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในการรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้กับประเทศที่เป็นแหล่งของทรัพยากรที่มีค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. สร้างความรู้และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่นำไปสู่การสร้างและพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ตลอดจนการบริหารจัดการอย่างบูรณาการงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย

2. สร้างผลผลิตผลงานวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์สู่ภาคการผลิตจากทรัพยากรชีวภาพของภูมิภาค ด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีผลกระทบต่อวงวิชาการ และภาคการผลิตในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทุกระดับเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และภูมิปัญญา ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และก้าวไปสู่ในระดับแนวหน้าของโลก

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในภูมิภาค และใช้ทรัพยากรชีวภาพของอาเซียนไปสู่ความเป็นผู้นำทางวิชาการ และนำไปสู่ภาคการผลิต

 

ทิศทางการวิจัย (Research Direction)

1. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ (Biodiversity on Animals)

2. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช (Biodiversity on Plants)

3. ความหลากลหายทางชีวภาพด้านจุลินทรีย์ (Biodiversity on micro-organisms)

 

ทั้งนี้ทั้งสามทิศทางจากจะมีแนวทางดำเนินการวิจัยสามหัวข้อหลัก ที่มุ่งหวังผลในรอบสามปี 2559-2561 ได้แก่

1. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพเขตร้อน พืช สัตว์ จุลินทรีย์

2. การอนุวัติความหลากหลายทางชีวภาพตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ CBD

3. การบริหารจัดการสปีชีส์ต่างถิ่น (Alien Species)

                   ในการดำเนินงานในกิจกรรมทางด้านการวิจัยของศูนย์ฯ จะดำเนินการในรูปแบบของ Research Program ซึ่งในแต่ละโปรแกรมจะประกอบด้วย Research Project หลายโครงการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเสมือนการต่อภาพเล็กไปสู่ภาพขนาดใหญ่โดยสัดส่วนของงานวิจัยประมาณร้อยละ 30 จะเป็นงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ขณะที่อีกร้อยละ 70 จะเป็นงานวิจัยประยุกต์ (Apply Research) เพื่อการนำไปต่อยอดสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม