การตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารแถบ นีละนิธิ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ภาพบรรยากาศ