ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “แมลงน้ำในประเทศไทย: งานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์” ในวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย รศ. ดร.นฤมล แสงประดับ (สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ศ. ดร.ไพโรจน์ ประมวล (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), รศ. ดร.บุญเสฐียร บุญสูง (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), รศ. ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ (สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), รศ. ดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์ (ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และ รศ. ดร.แตงอ่อน พรหมมิ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

ภาพบรรยากาศ