ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรียร่วมอาศัยกับการนำไปใช้ประโยชน์” ในวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย ศ. ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ และดร.อัญชลี ฐานวิสัย (ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร), รศ. ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถานวิจัยเพื่อความเป็น

ภาพบรรยากาศ