ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดโครงการประชุมสัมมนาแบบผสมผสานในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง” ในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 16.15 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีสมาชิก สาขาสัตววิทยาและสัตวศาสตร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา), นายวรพงษ สาระรัตน์ (ประมงจังหวัดสกลนคร), ผศ. ดร.ฉัตรชัย ปรีชา (หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย), ผศ. ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา (คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร), ผศ. ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ (ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร), ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล (สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร), อาจารย์ ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), นายเฉลิมศักดิ์ พูลเพิ่ม (สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), นายปิยะ ไชยรักษ์ (แขวงทางหลวงสุราษฎ์ธานี ที่ 1 เลขที่ 5 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานี) และนายสุปัญญา อันเนตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศ