ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “พืชสกุลชมพู่ของไทยจากวันวาน ถึง วันนี้” ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร เรืองสว่าง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศ