ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “เห็ด : การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยวิทยากรผู้เชียวชาญ นำโดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง อาจารย์และนักวิจัยราวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ดร.นครินทร์ สุวรรณราช นักวิจัยราวิทยา สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.จตุรงค์ คำหล้า นักวิจัยราวิทยา สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวธิติยา บุญประเทือง นักวิจัยราวิทยา ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศ