ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเปิดงาน “Bio-Div Hack: โมเดลพัฒนาเพื่อภูมิปัญญาฐานชีวภาพ” และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นไทย” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 18.00 – 21.00 น. พร้อมปฐมนิเทศน้องๆ เยาวชนทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบการประกวดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแผนการจัดการ ความหลายหลายทางชีวภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการริเริ่มจากเยาวชน

               ทั้งนี้ กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ กิจกรรมวัน Pre-Pitching day ในวันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. และ กิจกรรมวัน Pitching Day ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสฐียร บุญสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกต, อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล และอาจารย์ ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ให้ความกรุณาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกิจกรรมครั้งนี้

ภาพบรรยากาศกิจกรรม