เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ: การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายและกำหนดกรอบทิศทางงานวิจัยด้านธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ถ้ำเขาหินปูน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายและสร้างทีมวิจัยที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมศรีภีฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ภาพบรรยากาศ