ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติภายใต้การระบาดของโคโรนาไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเรื่องราวของความหลากหลายทางชีวภาพโดยแท้ จะเห็นว่ามนุษย์กำลังถูกควบคุมโดยจุลชีพ ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากมนุษย์เองจากผลการวิเคราะห์วิจัย ดังนั้นทุกคนต้องยอมรับว่าวิถีปกติที่เราดำเนินชีวิตกันมาหลายศตวรรษแบบมีวิวัฒนาการจะเปลี่ยนเป็นวิถีใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งเรื่องของวิถีชีวิตปกติที่ยังคงอยู่ภายใต้กระบวนการทางวิชาการ การเรียน การศึกษา ตลอดจนการวิจัย ชีวิตต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคน โลกจึงวอนให้ทุกคนได้กลับไปทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต แล้วดูว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์ดาวเคราะห์ดวงนี้ให้เป็นที่อาศัยของชีวิตที่มีการพึ่งพากันอย่างกลมกลืนตราบจนชีวิตมีวิวัฒนาการไปกับอายุของโลกได้อย่างไรต่อไป

              การประชุมวิชาการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ (TST) มีกำเนิดมาเมื่อสิบปีที่แล้วมาจนถึงครั้งที่ 10 ที่มีกำหนดจะจัดที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มาสะดุดด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อให้ Life goes on และชีวิตต้องเดินหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้หารือกันแล้วดำเนินการจัดประชุม การประชุมวิชาการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย โดยระบบโปรแกรมออนไลน์ Zoom จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าอย่างเดียว ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำนวนการนำเสนอจะมีค่อนข้างจำกัดในแต่ละสาขา ทั้งนี้จะเปิดลงทะเบียนประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ภาพบรรยากาศ