เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 ทีมนักวิจัย อ.ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ลงสำรวจพื้นที่ประเภทถ้ำเขาหินปูนเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทถ้ำเขาหินปูนของจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) บนความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์

ภาพบรรยากาศ