ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์ แก่ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ, อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ที่จะได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา นั้นจะต้องมีผลงานที่ใช้ศิลปวิทยาเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เนื่องจากเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ