กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia: CESRA) เพื่อรองรับการทำงานวิจัยของนักวิจัยและขับเคลื่อนงานด้านวิชาการและแนวปฏิบัติด้านการจัดการดินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ในการบริหารดำเนินงานของศูนย์ฯ และร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตัวอย่างความสำเร็จศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

             ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia: CESRA) เพื่อรองรับการทำงานวิจัยของนักวิจัยและขับเคลื่อนงานด้านวิชาการและแนวปฏิบัติด้านการจัดการดินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ในการบริหารดำเนินงานของศูนย์ฯ และร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตัวอย่างความสำเร็จศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ วิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้ข้อชี้แนะรวมถึงแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายหน่วยงาน ผนวกกับนโยบายการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในเชิงรุกด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันสูงสุด