วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ถึง  15.30 น. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ ท่านมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมและประธานสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พร้อมคณะ

          พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ ท่านมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมและประธานสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยือน หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล ใจซื่อกุล และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา และทีมคณาจารย์ นิสิต ร่วมให้การต้อนรับ นำชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ทุกส่วนได้แก่พิพิธภัณฑ์กลาง, พิพิธภัณฑ์เต่า, พิพิธภัณฑ์แมลง และพิพิธภัณฑ์หอยทาก ทั้งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่ค้นพบจำนวนมหาศาลในประเทศไทยที่ผ่านกระบวนการวิจัยมาอย่างมีมาตรฐานโลก ไปสู่การถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนในท้องถิ่น