รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา) ได้ให้นโยบายการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงรุกในสถานการณ์ COVID 19 และการดำเนินโครงการวิจัยในวิถีปกติใหม่ (New Normal) ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นผู้นำเสนอโครงการวิจัย

               รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา) ได้ให้นโยบายการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงรุกในสถานการณ์ COVID 19 และการดำเนินโครงการวิจัยในวิถีปกติใหม่ (New Normal) ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นผู้นำเสนอโครงการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงโครงการวิจัยและระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย และร่วมวิเคราะห์แนวทางการจัดการถ้ำเพื่อให้เกิดแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยให้เกิดผลสำเร็จแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยกำหนดจัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อรูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมนิมมาน โรงแรมเทวมันตรา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยครั้งนี้ด้วย

ภาพบรรยากาศงานประชุม