ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) ฝ่ายทุนวิจัย สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สบจ.)  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับคณะนักวิจัย จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการวิจัย: การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อคืนชีวิตพญาแร้งกลับสู่ระบบนิเวศของไทยและภูมิภาค Use of Omics Technologies for Resurrection of Asian King Vultures Sarcogyps calvus (Scopoli, 1786) into Thailand and Regional Ecosystems วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) ฝ่ายทุนวิจัย สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สบจ.)  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับคณะนักวิจัย จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการวิจัย: การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อคืนชีวิตพญาแร้งกลับสู่ระบบนิเวศของไทยและภูมิภาค Use of Omics Technologies for Resurrection of Asian King Vultures Sarcogyps calvus (Scopoli, 1786) into Thailand and Regional Ecosystems วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 รศ.สพญ.ดร. กรรณาภรณ์ สุริยผล ได้นำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อคืนชีวิตพญาแร้งกลับสู่ระบบนิเวศของไทยและภูมิภาค” เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับฝ่ายทุนวิจัย สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สบจ.) ทั้งนี้ เนื่องจากพญาแร้ง (Asian King vulture or Read-headed vulture) Sarcogyps calvus (Scopoli, 1786) ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในสถานะ Critically Endangered (CR) โดย IUCN  ด้วยสาเหตุที่เป็นภาวะคุกคามระดับชาติและระดับที่ต้องอาศัยผลงานวิจัยเชิงลึกในการแก้ปัญหาและการสื่อสาร อีกทั้ง ด้วยตัวโจทย์ปัญหาวิจัยที่เป็นเรื่องของการบูรณาการทั้งศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของโครงการที่มีผลลัพธ์ และผลกระทบอย่างสูงต่อการอนุรักษ์สัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศและเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิภาค