สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ (ATRC) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC) และสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้คณะทำงานโดยการนำของ ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย ดร.พรชัย กลัดวงษ์ และนายพงศกร คุณาสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท ได้จัดกิจกรรมศึกษาพรรณไม้เพื่อให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562

                  โดยมีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งละ 1 คน นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาพรรณไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานฯ ทั้งเส้นทางศึกษาธรรมชาติรอบใหญ่ ประมาณ 5.8 กิโลเมตร เส้นทางห้วยพรมแล้งไปยังสวนสนภู่กุ่มข้าว ประมาณ 4 กิโลเมตร และบริเวณถ้ำหงส์ ซึ่งประกอบด้วยสังคมพืชแบบป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสน พรรณไม้ที่เด่นพบ ได้แก่ สนสามใบ (Pinus kesiya) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius) รัง (Shorea siamensis) ชมพู่น้ำ (Syzygium siamense) และหว้าเจ้าคุณ (S. winitii) ซึ่งเป็นพืชหายากชนิดหนึ่ง

 

 

                    ส่วนพรรณไม้พื้นล่างมีหลายชนิด เช่น ปรงเขา (Cycas pectinata) เส้ง (Triumfetta bartramia) ปอหยุมยู่ (T. pilosa) ดีงู (Helicteres lanceolata) และขี้อ้นเลื้อย (H. prostata) นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชและได้ฝึกฝนการใช้รูปวิธานระบุพืชในระดับวงศ์ สกุล และชนิด ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักพรรณไม้มากขึ้นและได้รับประสบการณ์การศึกษาอนุกรมวิธานพืชจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง