เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ UNDP (United Nations Development Programme), Global Youth Biodiversity Network Southeast Asia, The Biodiversity Finance Initiative และ Thailand Youth Biodiversity Network ร่วมกันจัดโครงการเสียงแห่งรักษ์จากเยาวชน เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Thailand Youth Voices for Biodiversity) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเพิ่มความตระหนัก ให้ความรู้ สนับสนุน และผลักดันให้เยาวชนการยเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนแผนงานและเป้าหมายด้วนความหลากหลายทางชีวภาพ 2. เพื่อขยายปฏิสัมพันธ์ของการรายงานและนโยบายทั้งระดับประเทศและนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เข้าถึงเยาวชนมากขึ้น และ 3. เพื่อเปิดพื้นที่ในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเยาวชนเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 ภาพบรรยากาศกิจกรรม