การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดยภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562ณ สำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศงานประชุม