คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                           เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนคณะจาก IUCN-Toyota ‘Thailand Business and Biodiversity Platform Project Bio-Diversity Network Alliance (B-DNA)  โดยมี Mr. Yoshiaki Ishimoto หัวหน้าคณะ พร้อมด้วย Mr. Benjamin Gray ผู้แทนจาก IUCN Asia Regional Office ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา และร่วมหารือในเรื่องของการจัดทำโครงการ B-DNA โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อร่วมกันอนุวัตเป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs ผ่านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการสร้างเครือข่ายจากผู้มีส่วนได้เสียแบบพหุภาคี และเกิดความร่วมมือโดยใช้ภาคการผลิต บริษัทเอกชนเป็นกลุ่มริเริ่มและหามวลสมาชิกที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน ทาง IUCN-Toyota จึงได้ตั้ง Advisory Committee ที่ประกอบด้วย 1 คนจากภาคราชการ 2 คนจาก NGO และ 2 คน จากมหาวิทยาลัย และได้เชิญผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมเป็น Advisory Committee ด้วย นอกจากนนั้นยังได้หารือประเด็นที่จะขอให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปช่วยโครงการโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการวิจัย และการอบรมให้ความรู้ และจิตสำนึกแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการอบรมครูอีกด้วย ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ได้ตอบรับคำเชิญ และยินดีนำคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์จากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งจะได้มีการหารือรายละเอียดต่อไป ภายหลังจากมีการประชุม Advisory Committee ครั้งที่ 1 แล้ว