ภาพบรรยากาศ นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” THE MIRACLE OF BIODIVERSITY ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค. 60 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา