การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 209 อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                      

ประมวลภาพการประชุม