ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถานเสาวภา จัดแถลงข่าว “2017 TOP NEW SPECIES AWARD BY IISE” โดยสถาบัน IISE (International Institute for Species Exploration) มหาวิทยาลัยแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

          ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวว่า การค้นพบตะขาบน้ำตกโดย ผศ. ดร.จิรศักดิ์ สุจริต เมื่อปี 2556 บริเวณเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ ร่วมศึกษาวิเคราะห์ ผลงานวิจัยจากการค้นพบได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ชื่อว่า “ซูคียส์” (ZooKeys) ในปี ค.ศ. 2016 ถือเป็นการค้นพบตะขาบชนิดใหม่ของโลก เรียกว่า “ตะขาบน้ำตก” หรือ “ตะขาบว่ายน้ำ” มีถิ่นกำเนิดแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว และเวียดนาม ซึ่งจะอาศัยอยู่บริเวณน้ำตก ลำธาร “ตะขาบน้ำตก”มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Scolopendra cataracta Siriwut, Edgecombe and Panha, 2016 ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.สพ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อำนวยการสถาน เสาวภา สภากาชาดไทย กล่าวว่า จะพัฒนาต่อยอดพิษของ “ตะขาบน้ำตก” ร่วมกันเพื่อเปลี่ยนพิษของตะขาบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และการเกษตรในอนาคต เนื่องจากพิษของแต่ละชนิดมีความหลากหลายเชิงขององค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำพิษ ซึ่งเป็นการก้าวสู่การเป็นฐานธุรกิจชีวภาพ