About us

                    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Center of Excellence on Biodiversity) ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งขึ้นตามมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เป็นหนึ่งใน 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) (Postgraduate Education Research Development Office) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (Office of the Higher Education Commission) ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างรากฐานการศึกษาและวิจัยของประเทศให้เป็นผู้นำ และศูนย์กลางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ที่มา : http://nscr.nesdb.go.th (แผนการปฏิรูปประเทศ)

News

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9

             การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดยภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562ณ สำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

read more

Snails & Millipedes: They are so cute


            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม Snails & Millipedes: They are so cute เมื่อ วันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง จ. ชลบุรี

read more

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ

               งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

read more

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

               งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก 310 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

read more

การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….

            ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในนามคณะกรรมการการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กคช.) ได้รับเชิญจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ให้เข้าร่วมประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นต่อกลไกการดำเนินงานและ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และภาคเอกชน เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

งานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019)

งานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 22-23 เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

read more

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ถนนประชาสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

read more

จุฬาฯ โชว์หอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลกจากเกือบ 600 ชนิดในประเทศไทย

       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกันแถลงข่าว “การค้นพบหอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลกจากเกือบ ๖๐๐ ชนิดในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวหนังสือสารานุกรม “หอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

 

read more

Bangkok Wild Watch 2018 @ Rot Fai Park

          เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิโลกสีเขียว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรม “Bangkok wild watch 2018 @ Rot Fai Park – สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ” เพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ 

 

read more

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561  น. ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน

 

read more

การประชุมหารือ: งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วม

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  การประชุมหารือ: งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วม“สิ่งมีชีวิตบ่งชี้ทางชีวภาพ: การวิจัยสัตว์น้ำชายฝั่งที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม Caspian Banquet โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน

 

read more

คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ

       เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA  ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

read more

กิจกรรม Beautiful snails

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการซิสเทมาติคส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา จัดกิจกรรม Beautiful snails วันที่ 23-24 มิ.ย. 61 ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี

 

read more

The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand

        การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

read more

แถลงข่าวการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อให้ความรู้และควบคุมสัตว์ต่างถิ่นรุกราน “หนอนตัวแบนนิวกินี”

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกันแถลงข่าว “หนอนตัวแบนนิวกินี”

read more

Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting

                เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560   นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมการก่อตั้ง Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting   ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

             

read more

University Sain Malaysia และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย

             Professor Osman Omar Vice Chanceller Universiti Sain Malaysia เข้าพบ ศ. นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พย 2560 ในการนี้ ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ผอ. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ร่วมหารือประเด็นโจทย์วิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากรอีกด้วย นอกจากนี้ยังไปเยี่ยม Siam Snail company Office ที่อาคารชาญอิสระอีกด้วย

Thailand Biodiversity: A complete volume

         Thailand Biodiversity: A complete volume  “An encyclopedia of the natural environments, biodiversity and sustainable utilization within Thailand”

read more

Academic output

โครงการฐานข้อมูลชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Bioresource, TBR)

         โครงการ “Is Thailand a hub, cross road, corridor, filter and barrier for biodiversity of the region?” ใช้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นโมเดล ได้ให้ทุนวิจัยจำนวน 7 ทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปบูรณาการกับข้อมูลในระบบนิเวศแหล่งอื่น         

โครงการรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ในกลุ่มหอยในประเทศไทย

          เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า BEDO ให้ดำเนินงานวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ในกลุ่มหอยในประเทศไทย

The Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST)

          กิจกรรมทางวิชาการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เกิดขึ้นผ่านศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกๆ ปี มีการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัยระดับผู้เชี่ยวชาญ รุ่นกลาง และรุ่นใหม่

ร่วมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพกับ Fauna & Flora International (FFI)

          ศูนย์ฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะนักสำรวจนานาชาติเพื่อวิจัยทรัพยากรชีวภาพในประเทศพม่ากับทีมนักวิจัยจากองค์การอนุรักษ์พืชและสัตว์ระหว่างประเทศ  หรือ Fauna & Flora International (FFI) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

ปิดโหมดสีเทา