About us

                    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Center of Excellence on Biodiversity) ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งขึ้นตามมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เป็นหนึ่งใน 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) (Postgraduate Education Research Development Office) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (Office of the Higher Education Commission) ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างรากฐานการศึกษาและวิจัยของประเทศให้เป็นผู้นำ และศูนย์กลางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่มา : งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ที่มา : http://nscr.nesdb.go.th (แผนการปฏิรูปประเทศ)

“การประชุมเผยแพร่การดำเนินงานของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020”

            วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวที “การประชุมเผยแพร่การดำเนินงานของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020” จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต

 

News

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตัวอย่างความสำเร็จศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”

            วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia: CESRA) เพื่อรองรับการทำงานวิจัยของนักวิจัยและขับเคลื่อนงานด้านวิชาการและแนวปฏิบัติด้านการจัดการดินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ในการบริหารดำเนินงานของศูนย์ฯ และร่วมเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตัวอย่างความสำเร็จศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

read more

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับการมาเยือนของท่านมีชัย วีระไวทยะ และคณะ

              วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ถึง  15.30 น. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ ท่านมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมและประธานสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยือน

 

read more

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อรูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์

              รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา) ได้ให้นโยบายการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงรุกในสถานการณ์ COVID 19 และการดำเนินโครงการวิจัยในวิถีปกติใหม่ (New Normal) ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นผู้นำเสนอโครงการวิจัย

 

read more

ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการวิจัย: การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อคืนชีวิตพญาแร้งกลับสู่ระบบนิเวศของไทยและภูมิภาค


              ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) ฝ่ายทุนวิจัย สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สบจ.)  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับคณะนักวิจัย จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการวิจัย: การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อคืนชีวิตพญาแร้งกลับสู่ระบบนิเวศของไทยและภูมิภาค Use of Omics Technologies for Resurrection of Asian King Vultures Sarcogyps calvus (Scopoli, 1786) into Thailand and Regional Ecosystems เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

read more

กิจกรรม “ตามหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกัน”


              ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิธรรมชาติศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม “ตามหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกัน” ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผักแพรว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติ แก่นักวิจัย

              สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติ แก่นักวิจัย เมื่อวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

 

read more

กิจกรรมศึกษาพรรณไม้เพื่อให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

                    สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ (ATRC) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC) และสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้คณะทำงานโดยการนำของ ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย ดร.พรชัย กลัดวงษ์ และนายพงศกร คุณาสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท ได้จัดกิจกรรมศึกษาพรรณไม้เพื่อให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562

 

read more

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ

                 

             สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ตามที่ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านชนิดและระบบนิเวศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

             ดาวน์โหลดประกาศที่นี่ >>> : คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ

 

Bangkok Wild Watch 2019 @Rot Fai Park

                    กิจกรรม  “Bangkok Wild Watch 2019 @ Rot Fai Park” สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ กับมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 12.00 น.  ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

read more

โครงการ Thailand Youth Voices for Biodiversity

               เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ UNDP (United Nations Development Programme), Global Youth Biodiversity Network Southeast Asia, The Biodiversity Finance Initiative และ Thailand Youth Biodiversity Network ร่วมกันจัดโครงการเสียงแห่งรักษ์จากเยาวชน เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Thailand Youth Voices for Biodiversity) 

read more

การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9

             การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดยภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562ณ สำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

read more

Snails & Millipedes: They are so cute


            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม Snails & Millipedes: They are so cute เมื่อ วันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกาะสีชัง จ. ชลบุรี

read more

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ

               งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

read more

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

               งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก 310 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

read more

การประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….

            ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในนามคณะกรรมการการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กคช.) ได้รับเชิญจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ให้เข้าร่วมประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นต่อกลไกการดำเนินงานและ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และภาคเอกชน เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

งานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019)

งานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 22-23 เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

read more

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ถนนประชาสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

read more

จุฬาฯ โชว์หอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลกจากเกือบ 600 ชนิดในประเทศไทย

       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกันแถลงข่าว “การค้นพบหอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลกจากเกือบ ๖๐๐ ชนิดในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวหนังสือสารานุกรม “หอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

 

read more

Academic output

โครงการฐานข้อมูลชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Bioresource, TBR)

         โครงการ “Is Thailand a hub, cross road, corridor, filter and barrier for biodiversity of the region?” ใช้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นโมเดล ได้ให้ทุนวิจัยจำนวน 7 ทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปบูรณาการกับข้อมูลในระบบนิเวศแหล่งอื่น         

โครงการรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ในกลุ่มหอยในประเทศไทย

          เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า BEDO ให้ดำเนินงานวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ในกลุ่มหอยในประเทศไทย

The Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST)

          กิจกรรมทางวิชาการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เกิดขึ้นผ่านศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกๆ ปี มีการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัยระดับผู้เชี่ยวชาญ รุ่นกลาง และรุ่นใหม่

ร่วมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพกับ Fauna & Flora International (FFI)

          ศูนย์ฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะนักสำรวจนานาชาติเพื่อวิจัยทรัพยากรชีวภาพในประเทศพม่ากับทีมนักวิจัยจากองค์การอนุรักษ์พืชและสัตว์ระหว่างประเทศ  หรือ Fauna & Flora International (FFI) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก