กำหนดการประชุม    Keynote Speakers    รายชื่อผู้ลงทะเบียน    คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุม    คู่มือการใช้โปรแกรม Zoom
คำแนะนำการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม    คำแนะนำการเตรียมตัวสำหรับผู้นำเสนอ    ดาวน์โหลดเล่มบทคัดย่อ 

 

Biodiversity Conservation and Utilization in the New Normal Pathway Conference: Taxonomy and Systematics in Thailand (TST New Normal)

การประชุมวิชาการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่:

อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย

                   ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติภายใต้การระบาดของโคโรนาไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเรื่องราวของความหลากหลายทางชีวภาพโดยแท้ จะเห็นว่ามนุษย์กำลังถูกควบคุมโดยจุลชีพ ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากมนุษย์เองจากผลการวิเคราะห์วิจัย ดังนั้นทุกคนต้องยอมรับว่าวิถีปกติที่เราดำเนินชีวิตกันมาหลายศตวรรษแบบมีวิวัฒนาการจะเปลี่ยนเป็นวิถีใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งเรื่องของวิถีชีวิตปกติที่ยังคงอยู่ภายใต้กระบวนการทางวิชาการ การเรียน การศึกษา ตลอดจนการวิจัย ชีวิตต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคน โลกจึงวอนให้ทุกคนได้กลับไปทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต แล้วดูว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์ดาวเคราะห์ดวงนี้ให้เป็นที่อาศัยของชีวิตที่มีการพึ่งพากันอย่างกลมกลืนตราบจนชีวิตมีวิวัฒนาการไปกับอายุของโลกได้อย่างไรต่อไป

                   การประชุมวิชาการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ (TST) มีกำเนิดมาเมื่อสิบปีที่แล้วมาจนถึงครั้งที่ 10 ที่มีกำหนดจะจัดที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มาสะดุดด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อให้ Life goes on และชีวิตต้องเดินหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้หารือกันแล้วดำเนินการจัดประชุม การประชุมวิชาการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย โดยระบบโปรแกรมออนไลน์ Zoom จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าอย่างเดียว ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำนวนการนำเสนอจะมีค่อนข้างจำกัดในแต่ละสาขา ทั้งนี้จะเปิดลงทะเบียนประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

About us

                    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Center of Excellence on Biodiversity) ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งขึ้นตามมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เป็นหนึ่งใน 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) (Postgraduate Education Research Development Office) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างรากฐานการศึกษาและวิจัยของประเทศให้เป็นผู้นำ และศูนย์กลางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่มา : งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ที่มา : http://nscr.nesdb.go.th (แผนการปฏิรูปประเทศ)

News

การประชุมวิชาการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่: อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย

 

            ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติภายใต้การระบาดของโคโรนาไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเรื่องราวของความหลากหลายทางชีวภาพโดยแท้ จะเห็นว่ามนุษย์กำลังถูกควบคุมโดยจุลชีพ ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากมนุษย์เองจากผลการวิเคราะห์วิจัย ดังนั้นทุกคนต้องยอมรับว่าวิถีปกติที่เราดำเนินชีวิตกันมาหลายศตวรรษแบบมีวิวัฒนาการจะเปลี่ยนเป็นวิถีใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งเรื่องของวิถีชีวิตปกติที่ยังคงอยู่ภายใต้กระบวนการทางวิชาการ การเรียน การศึกษา ตลอดจนการวิจัย ชีวิตต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคน 

 

read more

สำรวจพื้นที่ประเภทถ้ำเขาหินปูนเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทถ้ำเขาหินปูนของจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) บนความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์

           วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทีมนักวิจัย อ.ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และทีมงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ลงสำรวจพื้นที่ประเภทถ้ำเขาหินปูนเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทถ้ำเขาหินปูนของจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) บนความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์

 

read more

“การประชุมเผยแพร่การดำเนินงานของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020”

            วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวที “การประชุมเผยแพร่การดำเนินงานของเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ และ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020” จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต

 

แบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักอนุกรมวิธานสัตว์ในประเทศไทย

                       ขอเรียนเชิญนักวิจัยทางด้านอนุกรมวิธานและซิสเทแมติกส์ของสัตว์ให้ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักอนุกรมวิธานและซิสเทแมติกส์ของสัตว์ในประเทศไทย และใช้สำหรับการวางนโยบายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในประเทศไทย

ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ลิงค์  https://forms.gle/tsFXBU7UcRmvHtoi8

Academic output

โครงการฐานข้อมูลชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Bioresource, TBR)

         โครงการ “Is Thailand a hub, cross road, corridor, filter and barrier for biodiversity of the region?” ใช้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นโมเดล ได้ให้ทุนวิจัยจำนวน 7 ทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปบูรณาการกับข้อมูลในระบบนิเวศแหล่งอื่น         

โครงการรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ในกลุ่มหอยในประเทศไทย

          เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า BEDO ให้ดำเนินงานวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ในกลุ่มหอยในประเทศไทย

The Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST)

          กิจกรรมทางวิชาการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เกิดขึ้นผ่านศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกๆ ปี มีการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัยระดับผู้เชี่ยวชาญ รุ่นกลาง และรุ่นใหม่

ร่วมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพกับ Fauna & Flora International (FFI)

          ศูนย์ฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะนักสำรวจนานาชาติเพื่อวิจัยทรัพยากรชีวภาพในประเทศพม่ากับทีมนักวิจัยจากองค์การอนุรักษ์พืชและสัตว์ระหว่างประเทศ  หรือ Fauna & Flora International (FFI) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก