About us

                    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Center of Excellence on Biodiversity) ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งขึ้นตามมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เป็นหนึ่งใน 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) (Postgraduate Education Research Development Office) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (Office of the Higher Education Commission) ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างรากฐานการศึกษาและวิจัยของประเทศให้เป็นผู้นำ และศูนย์กลางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

News

จุฬาฯ โชว์หอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลกจากเกือบ 600 ชนิดในประเทศไทย เปิดตัวหนังสือสารานุกรม “หอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย” และแถลงสิทธิบัตรจากการวิจัยและพัฒนาเมือกหอยทากไทยหลายสายพันธุ์สู่อุตสาหกรรมความงาม

       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกันแถลงข่าว “การค้นพบหอยทากไทย 126 ชนิดใหม่ของโลกจากเกือบ ๖๐๐ ชนิดในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวหนังสือสารานุกรม “หอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย” และแถลงสิทธิบัตรจากการวิจัยและพัฒนาเมือกหอยทากไทยหลายสายพันธุ์สู่อุตสาหกรรมความงาม” ภายใต้การค้นคว้าโดยคณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา และศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ทัศนาขจร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าว ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

 

read more

คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ

       เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะจาก IUCN Asia Regional Office และ IUCN Toyota เข้าหารือผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรื่องการจัดทำโครงการ B-DNA  ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

read more

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561  น. ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน

 

read more

การประชุมหารือ: งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วม

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา  การประชุมหารือ: งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วม“สิ่งมีชีวิตบ่งชี้ทางชีวภาพ: การวิจัยสัตว์น้ำชายฝั่งที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม Caspian Banquet โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน

 

read more

กิจกรรม Beautiful snails

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการซิสเทมาติคส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิธรรมชาติศึกษา จัดกิจกรรม Beautiful snails วันที่ 23-24 มิ.ย. 61 ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี

 

read more

The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand

        การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (The 8th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand) ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

read more

Bangkok Wild Watch 2017 @ Rot Fai Park

          เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิโลกสีเขียว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรม “Bangkok wild watch 2017 @ Rot Fai Park – สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ” เพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ 

 

read more

แถลงข่าวการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อให้ความรู้และควบคุมสัตว์ต่างถิ่นรุกราน “หนอนตัวแบนนิวกินี”

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกันแถลงข่าว “หนอนตัวแบนนิวกินี”

read more

Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting

                เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560   นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมการก่อตั้ง Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting   ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

             

read more

University Sain Malaysia และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย

             Professor Osman Omar Vice Chanceller Universiti Sain Malaysia เข้าพบ ศ. นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พย 2560 ในการนี้ ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ผอ. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ร่วมหารือประเด็นโจทย์วิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากรอีกด้วย นอกจากนี้ยังไปเยี่ยม Siam Snail company Office ที่อาคารชาญอิสระอีกด้วย

Thailand Biodiversity: A complete volume

         Thailand Biodiversity: A complete volume  “An encyclopedia of the natural environments, biodiversity and sustainable utilization within Thailand”

read more

นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” (THE MIRACLE OF BIODIVERSITY)

          ภาพบรรยากาศ นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” THE MIRACLE OF BIODIVERSITY ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค. 60 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา

read more

ค้นพบตะขาบน้ำตก 1 ใน 10 สปีชีส์ใหม่ของโลก 2017 TOP NEW SPECIES AWARD BY IISE

             ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถานเสาวภา จัดแถลงข่าว “2017 TOP NEW SPECIES AWARD BY IISE” โดยสถาบัน IISE (International Institute for Species Exploration) มหาวิทยาลัยแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

read more

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

          การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 209 อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

read more

ภาพการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 7

           ภาพการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand)  ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

read more

The 17th International Congress of Myriapodology

          การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการทำวิจัยของนักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวนี้ถูกจัดขึ้นทุก 3 ปี มีการหมุนเวียนเจ้าภาพตามประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ปัจจุบันงานประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนผลงานและประสบการณ์การวิจัยมาแล้วมากกว่า 300 คน จาก 26 ประเทศทั่วโลก

Academic output

โครงการฐานข้อมูลชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Bioresource, TBR)

         โครงการ “Is Thailand a hub, cross road, corridor, filter and barrier for biodiversity of the region?” ใช้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นโมเดล ได้ให้ทุนวิจัยจำนวน 7 ทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปบูรณาการกับข้อมูลในระบบนิเวศแหล่งอื่น         

โครงการรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ในกลุ่มหอยในประเทศไทย

          เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า BEDO ให้ดำเนินงานวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ในกลุ่มหอยในประเทศไทย

The Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST)

          กิจกรรมทางวิชาการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เกิดขึ้นผ่านศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกๆ ปี มีการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัยระดับผู้เชี่ยวชาญ รุ่นกลาง และรุ่นใหม่

ร่วมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพกับ Fauna & Flora International (FFI)

          ศูนย์ฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะนักสำรวจนานาชาติเพื่อวิจัยทรัพยากรชีวภาพในประเทศพม่ากับทีมนักวิจัยจากองค์การอนุรักษ์พืชและสัตว์ระหว่างประเทศ  หรือ Fauna & Flora International (FFI) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

ปิดโหมดสีเทา