About us

                    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Center of Excellence on Biodiversity) ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งขึ้นตามมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เป็นหนึ่งใน 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างรากฐานการศึกษาและวิจัยของประเทศให้เป็นผู้นำ และศูนย์กลางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting

                เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560   นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมการก่อตั้ง Malacological Society of Southeast Asia First Working Group Meeting   ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

               ตัวแทนนักวิจัยที่ทำงานวิจัยทางด้าน หอยและปลาหมึกในประเทศกลุ่มอาเซียนได้จัดการประชุม “The Working Group for the Malacological Society of Southeast Asia”  โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพ และร่วมสนับสนุนการประชุมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นผู้แทนจาก 8 ชาติอาเซียนรวม 19 คน ได้แก่ผู้แทนจากประเทศบรูไน (1)อินโดนีเซีย (1) ลาว (1) เมียนมาร์ (1) มาเลเซีย (3) ฟิลิปปินส์ (3) สิงคโปร์ (1) และประเทศไทย (8) ทั้งหมดล้วนมาจากมหาวิทยาลัย และสถาบันชั้นนำของแต่ละประเทศที่มีการศึกษาวิจัยด้านสังขวิทยาอย่างโดดเด่น

             

read more

News

University Sain Malaysia และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย

             Professor Osman Omar Vice Chanceller Universiti Sain Malaysia เข้าพบ ศ. นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พย 2560 ในการนี้ ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ผอ. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ร่วมหารือประเด็นโจทย์วิจัย และการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากรอีกด้วย นอกจากนี้ยังไปเยี่ยม Siam Snail company Office ที่อาคารชาญอิสระอีกด้วย

Thailand Biodiversity: A complete volume

         Thailand Biodiversity: A complete volume  “An encyclopedia of the natural environments, biodiversity and sustainable utilization within Thailand”

read more

นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” (THE MIRACLE OF BIODIVERSITY)

          ภาพบรรยากาศ นิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” THE MIRACLE OF BIODIVERSITY ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค. 60 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา

read more

ค้นพบตะขาบน้ำตก 1 ใน 10 สปีชีส์ใหม่ของโลก 2017 TOP NEW SPECIES AWARD BY IISE

             ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถานเสาวภา จัดแถลงข่าว “2017 TOP NEW SPECIES AWARD BY IISE” โดยสถาบัน IISE (International Institute for Species Exploration) มหาวิทยาลัยแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

read more

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

          การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 209 อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

read more

ภาพการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 7

           ภาพการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand)  ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

read more

The 17th International Congress of Myriapodology

          การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการทำวิจัยของนักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวนี้ถูกจัดขึ้นทุก 3 ปี มีการหมุนเวียนเจ้าภาพตามประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ปัจจุบันงานประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนผลงานและประสบการณ์การวิจัยมาแล้วมากกว่า 300 คน จาก 26 ประเทศทั่วโลก

read more

Bangkok Wild Watch 2016 at Lumpini Park

         Bangkok Wild Watch 2016: at Lumpini Park สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ กับมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนลุมพินี ครั้งนี้แบ่งกลุ่มสำรวจสิ่งมีชีวิตออกเป็น 9 ประเภท

read more

A Jointed Seminar between Queen Saovabha Memorial Institute and Center of Excellence on Biodiversity

          A Jointed Seminar between Queen Saovabha Memorial Institute and Center of Excellence on Biodiversity, Faculty of Science “Biological Diversity of some centipedes and the possibility of collaborating the further toxinology and toxicology researches”  Tuesday 4th April 2017 08.30 – 13.00 Room 215, Chemistry 2 Building, Faculty of Science, Chulalongkorn University

 

read more

Academic output

โครงการฐานข้อมูลชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Bioresource, TBR)

         โครงการ “Is Thailand a hub, cross road, corridor, filter and barrier for biodiversity of the region?” ใช้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นโมเดล ได้ให้ทุนวิจัยจำนวน 7 ทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปบูรณาการกับข้อมูลในระบบนิเวศแหล่งอื่น         

โครงการรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ในกลุ่มหอยในประเทศไทย

          เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า BEDO ให้ดำเนินงานวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ในกลุ่มหอยในประเทศไทย

The Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST)

          กิจกรรมทางวิชาการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เกิดขึ้นผ่านศูนย์ความเป็นเลิศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกๆ ปี มีการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัยระดับผู้เชี่ยวชาญ รุ่นกลาง และรุ่นใหม่

ร่วมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพกับ Fauna & Flora International (FFI)

          ศูนย์ฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะนักสำรวจนานาชาติเพื่อวิจัยทรัพยากรชีวภาพในประเทศพม่ากับทีมนักวิจัยจากองค์การอนุรักษ์พืชและสัตว์ระหว่างประเทศ  หรือ Fauna & Flora International (FFI) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

ปิดโหมดสีเทา